Фельдшерське відділення

null

Комісарчик Тетяна Григорівна

Завідуюча фельдшерським відділенням

Фельдшерське відділення здійснює підготовку  молодших медичних спеціалістів на базі  повної   загальної  середньої освіти за  спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна справа», кваліфікація - фельдшер.

Ліцензований обсяг прийому – 60 осіб. Термін підготовки – 3 роки.   

Навчально - виховний процес на фельдшерському відділенні  є складовою освітньої діяльності, яку здійснює коледж в цілому. Його організація спрямована на подальшу модернізацію змісту навчання, в тому числі, впровадження компетентісного підходу до його формування, удосконалення методологічних підходів, створення сучасної системи інформаційного забезпечення, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації, формування особистості майбутнього фахівця.

Організація навчально-виховного процесу у коледжі та на фельдшерському відділенні здійснюється згідно вимог основного законодавства про освіту: закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", закону "Про мови", Державної національної програми "Освіта", Положення про державний вищий заклад освіти, Положення "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" , Положення про проведення практики студентів вищих навчальних   закладів   України, Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації, наказу МОЗ України  "Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково - дослідних установах і закладах охорони здоров'я", наказу МОЗ України "Про затвердження Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні".

Навчальний процес відбувається згідно графіку навчального процесу та розкладу занять, які розробляються на кожний навчальний рік і затверджуються директором коледжу.

Підготовку фахівців за спеціальністю 5.12010101  "Лікувальна справа" здійснюють викладачі у складі 4 циклових комісій:

природничо-наукових дисциплін;

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;                                                                                                  

терапевтичних дисциплін;

хірургічних дисциплін.