Реалії життя

Автор: Сабадишин Р.О. Книга присвячена буденному життю людей на землі. Насолода від життя, добробут, духовна рівновага, мораль, стан здоров'я, доброзичливість між людьми, мир між державами, гармонія у стосунках між чоловіком і жінкою залежать від психологічної побудови мислення людини.Ми надзвичайно різні за своїм світоглядом, прагненнями, бажаннями, методома одержання свого щастя.

 Книга "Реалії життя" допоможе заглянути у таємничу сутність свого "Я" і врегулювати свою індивідуальність згідно високої мети – виживання, спокою і процвітання людини, сім'ї, людства.У книзі "Реалії життя" ви знайдете методи розуміння самого себе і оточуючих людей. Вона підкаже вам вірну дорого в житті, яка буде індивідуальною і характерною тільки для вас. Книга допоможе уникнути життєвих колізій, неприємностей і спрямує ваш розум на правильне вирішення проблем, які будуть виникати у вашому житті. ЗАВАНТАЖИТИ 


 Медсестринство в хірургії

Автори: О.Л.Ковальчук, Р.О.Сабадишин, О.В. Маркович. У посібнику розглянуті питання асептики, антисептики, профілактики внутрішньолікарняної інфекції, трансфузіології, раньового процесу. Висвітлена передопераційна підготовка та післяопераційний догляд за хворими, роль медичної сестри в хірургічному відділенні. Описані елементи хірургічної діяльності, оперативна та неоперативна техніка. Акцентовано увагу на методиках і техніці виконання хірургічних маніпуляцій медичними сестрами, особливостях догляду за хворими у спеціалізованих хірургічних відділеннях, наданні невідкладної медичної допомоги.

Навчальний посібник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров'я, і розрахований на студентів медичних вузів І-ІІ рівнів акредитації.  


 Внутрішні хвороби         

Автор: Сабадишин Р.О. У розділах книги викладені сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку та лікування захворювань внутрішніх органів. Особливу увагу звернено на клініку, детально проаналізовано основні ефективні методи лікування терапевтичної патології.

Підручник написаний у відповідності з програмою, затвердженою Головним управлінням навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України і рекомендований для студентів медичних коледжів та училищ. Інформація, яка викладена в підручнику, може бути корисною для студентів медичних інститутів, академій, медичних факультетів університетів, а також для практикуючих лікарів. 


 Коледжна хірургія          

Автори: Р.О.Сабадишин, І.В. Гашинський, О.В. Маркович.У підручнику подано сучасні відомості про етіологію і патогенез основних хірургічних захворювань, велику увагу приділено наданню допомоги при цій патології середнім медперсоналом. Детально розглянуті питання асептики, антисептики, профілактики внутрішньолікарняної інфекції, трансфузіології, раньового процесу. Велику увагу приділено хірургічній інфекції. Висвітлена передопераційна підготовка та післяопераційний догляд за хворими, описані елементи хірургічної діяльності. Розглянуті питання лікування та догляду за хворими у спеціалізованих хірургічних відділеннях, надання невідкладної медичної допомоги. Навчальний підручник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров'я, і розрахований на студентів медичних вузів І-ІІІ рівнів акредитації. 


 Біохімія 

Автори: Дацун О.В., Дацун О.А.. Навчальний посібник «Біохімія» підготовлений викладачем Рівненського державного базового медичного коледжу з урахуванням багаторічного педагогічного досвіду і лікарем Рівненської міської центральної лікарні, призначений студентам медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 


 Медицина дитячого віку       

Підручник висвітлює анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку, принципи вигодовування дітей грудного віку та харчування дітей в наступні періоди розвитку, основні хвороби дітей. Підручник написаний у відповідності з програмою, затвердженою Головним управлінням навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України і рекомендований для студентів медичних коледжів та училищ.


 Лечение рефрактерной сердечной недостаточности        

Автор: Сабадишин Р.О. В монографии представлены современные сведения о лечении рефрактерной сердечной недостаточности, которые соответствуют достижениям научной и практической кардиологии. Большое внимание уделяется многообразию индивидуальных методических подходов к лечению различных вариантов течения этого заболевания. Использованы данные не только научных исследований, проводимых другими учеными, но и результаты собственной практической деятельности автора как профессора кафедры терапии факультета усовершенствования врачей. Детально освещаются вопросы лечения рефрактерного отечного синдрома, отека легких, реанимации в кардиологической практике.     Для кардиологов и терапевтов.


 Органічна хімія            

Автор: Романишина Л.М., Сабадишин Р.О., Хмеляр І.М., Лукащук М.М.  У підручнику висвітлено теоретичні положення органічної хімії та розглянуто найважливіші класи органічних сполук. Значна увага приділена теоретичним основам природи хімічного зв'язку, впливу будови на реакційну здатність органічних сполук, явищу ізомерії. Викладено найпоширеніші промислові та лабораторні методи одержання основних класів органічних сполук, їх фізичні та хімічні властивості, вказано галузі застосування. Наведено відомості про основні номенклатурні правила органічних сполук, життя та діяльність вчених-хіміків, які внесли значний вклад у розвиток органічної  хімії, історію відкриття деяких органічних речовин.

Підручник розрахований на студентів медичних закладів І-ІІ рівнів акредитації і може бути використаний учнями та вчителями ліцеїв природничого та медичного профілів, а також на самостійно вивчаючих хімію.


 Медична біологія    

Автор: Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є. Підручник «Медична біологія» охоплює загальні закономірності життя та рівні його організації від молекулярно-клітинного до біосферного рівнів, що викладені у вченні про клітину, її хімічний склад і організацію потоків речовин та енергії; розглянуті питання біології організму, його індивідуального розвитку у взаємозв'язку з історичним; сформульовані закономірності спадковості та мінливості з основами медичної генетики та антропогенетики; розкриті питання загальної екології та вчення про біосферу; визначені медико-біологічні основи паразитизму; вказані відомості про отруйні організми.

  Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у вивченні дисциплін біологія та медична біологія.


 Лікування хронічного легеневого серця           

Автор: Сабадишин Р.О. У навчальному посібнику представлені дані про сучасні лікарські форми, що застосовуються при лікуванні хронічного легеневого серця. Описані клініко-фармакологічні особливості дії антибіотиків, відхаркуючих і сечогінних препаратів, бронходиляторів, препаратів, що знижують тиск у малому колі кровообігу. Описано нові методи лікування гіпоксичного стану тканин при хронічному легеневому серці. Розглянуто проблему розвитку толерантності до загальноприйнятого лікування, а також можливі шляхи її подолання в хворих з рефрактерним хронічним легеневим серцем.

Навчальний посібник розрахований на курсантів факультету удосконалення лікарів, практикуючих лікарів, пульмонологів і кардіологів.


 Лікування гіпертонічної хвороби         

Автор: Сабадишин Р.О. Книга має риси як монографії так і керівництва для практичної роботи. Автором викладено власний погляд і узагальнено світовий досвід на лікування одного з найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи.

У монографії детально проаналізовані найрізноманітніші методи лікування даної патології, вказано на необхідність застосування лікарських середників залежно від ступеня виразності гіпертензії, тривалості протікання та рефрактерності до загальноприйнятого сучасного лікування. Автором книги особливу увагу надано лікуванню початкових форм артеріальної гіпертензії, визначенню критеріїв прогресування та можливим варіантам адекватної терапії залежно від клініко-фармакологічної характеристики лікарських середників.

 Монографія розрахована на сімейних лікарів, кардіологів, практикуючих лікарів.


 Медична психологія           

Автор: Хома І.Н. Навчальний посібник містить курс лекцій згідно з програми «Основи психології та між особового спілкування» для студентів медичних коледжів та училищ спеціальність № 5. 110101 «Лікувальна справа» та спеціальність № 5. 110102 «Сестринська справа», затверджених Головним управлінням закладів освіти МОЗ України. Крім цього навчальний посібник містить розділи з основних методів дослідження в клінічній психології, психодіагностики, приклади психологічних задач, тестів, загальні питання психотерапії та оцінки її ефективності.

      Для студентів  вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації та працівників охорони здоров'я.


 Латинська мова     

Автор: Іваницька П.Ф.. Навчальний посібник складається з таких розділів: “Основний курс”, “Словотвір”  (матеріали для самостійного опрацювання), “Додатки” і  “Словники”.

  В основу посібника покладено лекційний принцип викладу матеріалу. Кожна лекція містить граматичний матеріал, лексичний мінімум, вправи, рецепти, латинізми в українській мові, латинські прислів’я та афоризми, мікронарис “Римський шлях”.

 В розділі “Словотвір” пропонується багатий термінологічний матеріал, особливо клінічна термінологія. В кінці розділу додаються тексти для читання, перекладу та аналізу граматичних явищ. Розділ завершує перелік питань “Готуємося до заліку”. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.


 ХІМІЯ. Тести та завдання для підготовки до ЗНО

  

Автори: Людмила Романишина, Інеса Хмеляр, Микола Лукащук, Тетяна Романишин. Посібник містить тести, вправи та завдання різних рівнів складності з усіх розділів шкільного курсу хімії, а також орієнтовні варіанти завдань для підготовки до ЗНО з хімії. Книга буде корисною для поточного контролю навчальних досягнень, при підготовці випускників загальноосвітніх навчальних закладів до іспитів та абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання. Для учнів і вчителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів та студентів перших курсів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.  

Використано матеріали: mcollege.rv.ua